Meer mobiliteit, minder kosten en een beter milieu

Meer mobiliteit, minder kosten en een beter milieu

Ondanks de maatschappelijke (denk aan de vergrijzing en toenemende mobiliteit) economische problemen waar we mee te maken hebben, moeten we het milieu niet uit het oog verliezen. Inmiddels is het ons allemaal wel duidelijk geworden dat wanneer we onze energiebehoefte niet beteugelen en tevens het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen in het voordeel van schonere energievormen, we de aarde geheel uitputten en tegelijkertijd het klimaat onomkeerbaar beïnvloeden. Innovatie, research en development zijn sleutelwoorden in de zoektocht naar schonere, groene, energie. Voorbeelden hiervan zijn nieuwere accu’s, brandstofcellen, zonnecellen, nieuwe vormen van energieopwekking, inclusief kernfusie, en zonnecollectoren tot en met het opvangen en opslaan van milieubedreigende stoffen zoals het filteren en opvangen van CO2 in bijvoorbeeld oude gasvelden en zoutmijnen.

In Nederland hebben we te maken met een vergrijzing en toenemende mobiliteit. Meer dan 7 miljoen auto’s in Nederland zorgen voor behoorlijk wat milieudruk; in steden hebben we dan ook te maken met veel te veel fijnstof. Door te stimuleren dat autofabrikanten schonere autos produceren en de burger te stimuleren dat deze ook gekocht gaan worden, kan het milieu aanzienlijk worden verbeterd. Met schone auto’s bedoelen we autos die aanmerkelijk minder fossiele brandstof nodig hebben dan de huidige generatie auto’s, maar ook auto’s op LPG, aardgas, waterstof (brandstofcel) en elektriciteit (thuis opladen). Naast innovatie vereist het voorgaande ook een enorme investering, immers tankstations moeten worden omgebouwd en aangelegd om waterstof in te kunnen nemen en bedrijfsgebouwen en huizen moeten worden voorzien van bij- en oplaadstations voor elektrische auto’s. Maar naast deze ontwikkelingen zal er ook moeten worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer en watertransport. Openbaar vervoer zal moeten worden uitgebreid. Steden zullen meer aan elkaar moeten geknoopt via het OV. Naast uitbreiding van het reguliere spoorwegennet, zal moeten worden geïnvesteerd in zowel hogesnelheidstreinen (HSL) als regionale interrailverbindingen. Hierbij hebben we het niet alleen over heel veel uitbreiding van spoorlijn, maar vooral verbetering van ICT zodat er op het bestaande spoor meer treinen kunnen rijden. Tenslotte is het ook een goede ontwikkeling wanneer (grote) steden hun centrum afsluiten voor auto- en vrachtverkeer zodat hier iedereen per definitie gebruik gaat maken van schoon vervoer, of dit nu het fiets is of het openbaar vervoer.

Het milieu is ook te stimuleren door maatregelen te nemen die de milieubelasting meer neutraal verdelen op bedrijfsleven en burger. Zo is het idee achter rekeningrijden een goede: de vervuiler betaalt in plaats van de bezitter betaalt. Het autobezit leidt niet tot vervuiling, het gebruik wel. Vele burgers die een beperkt aantal kilometers rijden met hun voiture zullen hier erg vrolijk van worden. Zeker wanneer je dit optelt bij het stimuleren van zeer schone auto’s. Idealiter betaalt een burger dan geen BPM (schone auto) en meer slechts een beperkt deel van de wegenbelasting. Kortom, deze burger gaat er erg op vooruit met dergelijke maatregelen.

Wanneer deze burger er ook nog voor kiest niet tijdens doordeweekse spitstijden te rijden, hoeft deze burger geen/nauwelijks de rekening voor het rijden te betalen. Bovendien heeft dit een positief effect op de files, deze zullen afnemen. Een ander verhaal is het voor de hardnekkige forens die ofwel zij werk- en rijtijden zal wijzigen of hiervoor een flinke rekening gaat betalen. Zo ook de zakelijke (lease)rijder. Hoe meer op de weg, des te meer er betaald moet worden voor het weggebruik. Tot nu toe wordt met name de auto en de vrachtwagen door de overheid gebruikt als metalen melkkoe. M.a.w. er stromen meer (belasting)gelden de staatskas binnen dan er wordt uitgegeven aan het verbeteren van mobiliteit, schonere voertuigen en het verbeteren van het milieu.

About the Author

Martin Misseyer (1964) is als CIO werkzaam bij Ordina. Zie de pagina 'Over Martin ...' Alle onderwerpen en commentaren van zijn hand zijn op persoonlijke titel gemaakt.